phunc20

Tiến Lên (aka 越南版的撲克牌大老二)

vietnam

我個人的感覺是 tiến lên 比臺灣的大老二有趣. 下面的連接裏有 tiến lên 的規則, 臺灣的朋友 茶餘飯後不妨試着玩玩看: